فهرست

اولین جلسه کارگروه آموزش مجازی

اولین جلسه کارگروه آموزشی مجازی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 1395/2/19 از ساعت 12 در محل معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد، در این جلسه سیاست ها و خط مشی ها و برنامه عملیاتی بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه تشریح می گردد.