فهرست

برنامه اجرايي کنفرانس علمي يکروزه آشنايي با آموزش و يادگيری الکترونيکي

 

سخنران ساعت موضوع
8:30 - 8:40 تلاوت قرآن و سرود ملي جمهوری اسلامي
دکتر موسي يمين فيروز
عضو هيات علمي و مدير IT دانشگاه
8:40 - 9:15 مقدمه و بيان تاريخچه
مفهوم يادگيری الکترونيکي و آشنايي با مزايا و معايب آن
دکتر آئين محمدی
عضو هيات علمي دانشگاه، معاون پژوهشي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکي تهران
9:15 - 10:15 ملزومات فني سيستم يادگيری الکترونيکي
انتظارات فراگيران و نقش های مدرسان در آموزش مجازی
طيف رويکردهای آموزشي در يادگيری الكترونيكي
10:15 - 10:30 استراحت و پذيرايي
مهندس وليمي
مسئول مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکي
مازندران
10:30 - 11:30 آشنايي با طيف انواع محتواهای الکترونيکي
انواع نرم افزارهای سيستم يادگيری الکترونيکي
دکتر آئين محمدی
عضو هيات علمي دانشگاه، معاون پژوهشي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکي تهران
11:30 - 13 کلاس وارونه از تئوری تا عمل
روشهای پژوهش در يادگيری الکترونيکي
     

 

لینک دانلود برنامه اجرايي کنفرانس علمي يکروزه آشنايي با آموزش و يادگيری الکترونيکي

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی