فهرست

درباره‌ما

معرفی واحد آموزش مجازی


امروزه فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی موجب شکل گیری تحولی در فرایند یاددهی-یادگیری شده است که استفاده از آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. در آموزش مباحث مربوط به دروس علوم پزشکی، گرایش رو به رشدي در جایگزینی تدریس سنتی با دروس الکترونیکی و به ویژه آموزش ترکیبی صورت گرفته تا نیازهاي دانشجویان را در ارتباط با سهولت دسترسی به اطلاعات و سایر قابلیت هاي فن اوري برآورده نماید.

آموزش مجازي رویکردي جدید در آموزش محسوب می شود. با توجه به فراگیر شدن ابزار الکترونیک در دنیا همچنین با توجه به محدودیتهاي موجود در آموزش سنتی و مزایاي آموزش الکترونیک یا ترکیبی به نظر میرسد استفاده از فن آوري هاي جدید در سیستم هاي آموزشی اجتناب ناپذیر باشد. 


شرح وظایف واحد آموزش مجازی


 به روزساني وبسايت واحد آموزش مجازي

نظارت بر عملكرد برنامه تحت وب آموزش الكترونيك، شامل بازديدهاي منظم به منظور اطمينان از كاركرد صحيح سايت، به‌روز نگه‌داشتن آن و پيگيري قراردادهاي پشتيباني به منظور رفع نيازهاي آموزشي و فني برنامه

مديريت كاربران اعم از مدرسين و دانشجويان و نيز رسيدگي به اشكلات فني مربوط به محتوا پس از قرارگيري در سامانه

هماهنگي با مسئولين ذي‌ربط دانشگاه به منظور جلب حمايت‌هاي مادي و معنوي

ارتباط با ساير مراكز مجري آموزش‌هاي الكترونيك به منظور تبادل تجربيات

 تدوين خط‌مشي آموزش الكترونيك دانشگاه

جلب مشاركت اساتيد به منظور ورود به عرصه آموزش الكترونيك با همكاري واحد توانمندسازي اساتيد

تدوين خط‌مشي آموزش الكترونيك دانشگاه

بررسي، مطالعه، امكان‌سنجي و نيازسنجي ارائه دوره‌ها و دروس آموزش مجازي بر اساس ضوابط و آيين‌نامه‌هاي آموزشي و استانداردهاي موجود متناسب با اهداف و راهبردهاي دانشگاه

تدوين و بازنگري آيين‌نامه‌هاي آموزش مجازي و نظارت بر اجراي آنها با همكاري ساير واحدها

مديريت، كنترل و نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي آموزش مجازي اعم از آزمون‌هاي دوره‌هاي الكترونيك و ارزيابي كيفيت تدريس استادان

برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت حضوري و يا مجازي تخصصي براي اساتيد، مديران، كارشناسان به منظور ارتقاء توانايي آنها در مديريت و تدوين و ارائه محتواي الكترونيك

نظارت بر اجراي ضوابط آموزشي دوره‌هاي مجازي مطابق ‌آيين‌نامه‌هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي مجازي

گزارش گیری از سامانه نوید و بررسی عملکرد اساتید در حوزه آموزش مجازی