فهرست

شماره های تماس دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به اطلاع می رساند که شماره های جدید دفتر ریاست دانشگاه ۸۸۵۰۱۴۰۳ و ۸۸۵۰۱۴۰۹ و نمابر دفتر ریاست دانشگاه ۸۸۵۰۱۴۰۸ می باشد. همچنین شماره های دانشگاه ۳-۸۸۵۰۴۰۵۱  و ۸-۸۸۵۰۴۰۵۶ و نمابر دبیرخانه شماره داخلی ۲۲۱ می باشد.