فهرست

شرکت مسئولین و نمایندگان بسته های تحول و نوآوری آموزش دانشگاه در کارگاه آموزشی مجازی آتنا

این کارگاه روز یکشنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۶ بصورت مجازی توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص چگونگی بارگذاری مستندات در سامانه آتنا آموزش های لازم ارائه گردید. همچنین شرکت کنندگان در خصوص مسایل و مشکلات مرتبط با این نرم افزار به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برای دریافت فایل PDF آموزشی اینجا کلیک کنید.

شرکت مسئولین و نمایندگان بسته های تحول و نوآوری آموزش دانشگاه در کارگاه آموزشی مجازی آتنا

شرکت مسئولین و نمایندگان بسته های تحول و نوآوری آموزش دانشگاه در کارگاه آموزشی مجازی آتنا

شرکت مسئولین و نمایندگان بسته های تحول و نوآوری آموزش دانشگاه در کارگاه آموزشی مجازی آتنا