فهرست

اولین نشست کمیته تخصصی آموزش مجازی دانشگاه

اولین نشست کمیته تخصصی آموزش مجازی به منظور توسعه آموزش مجازی در روز یکشنبه مورخ 96/06/12  راس ساعت 13 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

اولین نشست کمیته تخصصی آموزش مجازی به منظور توسعه آموزش مجازی و در اجرای برنامه های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی و لزوم هم اندیشی و برنامه ریزی در این خصوص در روز یکشنبه مورخ 96/06/12  راس ساعت 13 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.