فهرست

فراخوان تولید محتواهای الکترونیکی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای تحقق رسالت خود برای تولید محتوای الکترونیکی و ارائه آن به تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه مورخ ۰۱ / ۱۱/ ۱۳۹۶ ، اقدام به فراخوان برای تولید محتوای الکترونیکی کرده است.

مقدمه:
یکی از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی مجازی تولید محتوای الکترونیکی براساس نیازهای ملی و فراهم سازی امکان استفاده از این محتواها برای مخاطبان مربوطه در سطح کشور است. مسلما فراهم سازی زمینه به اشتراک گذاری این محتواها با حفظ مالکیت معنوی آن، به ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک شایانی میکند. توجه به
کیفیت محتواهای الکترونیکی اهمیت زیادی دارد و در این مجموعه ضوابط فنی و آموزشی مورد نیاز برای محتواهای الکترونیکی ارائه شده است.
بدیهی است درجه بندی و اعتباربخشی محتواهایی که برای استفاده در دانشگاه‌های علوم پزشکی تولید شده یا بعد از این تولید میشوند، بر اساس این ضوابط صورت میگیرد و سپس زمینه استفاده کشوری آنها (مثلا از طریق سامانه آرمان: موکس ملی) با حفظ مالکیت معنوی فراهم میگردد.
برنامه‌های آموزشی که در موکس آرمان ارائه میشوند سه نوع (آموزه، پودمان و دوره کوتاه مدت) هستند، ولی این فراخوان تنها برای قسمت آموزههای آرمان ارائه شده است. آموزه، محتوای الکترونیکی است که به تنهایی در آرمان ارائه شده و دارای عنوان، اهداف مشخص، محتوای چندرسانه‌ای و منابع باشند و بدون نیاز به تعامل
استاد با یادگیرندگان گویا و قابل فهم باشند.

برای مشاهده ی کامل فراخوان اینجا کلیک کنید.