فهرست

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نوید برگزار شد

در راستای توسعه آموزش مجازی در دانشگاه، کارگاه آموزشی نوید (ویژه اعضای هیات علمی) در واحد EDC دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نوید در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نوید در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نوید در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد