فهرست

انتخاب دکتر ایمان جهانیان بعنوان عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشگاه مجازی علوم پزشکی کشور

دکتر ایمان جهانیان از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور به عنوان عضو حقیقی شورای آموزشی و پژوهشی آن دانشگاه منصوب گردیدند. متن ابلاغ مذکور به شرح زیر می باشد