فهرست

فایل‌های آموزشی مرتبط با سامانه نوید

# عنوان لینک
۱ راهنمای پنل دانشجو سامانه نوید مشاهده
۲ راهنمای ایجاد آزمون در سامانه نوید مشاهده
۳ راهنمای شرکت در آزمون سامانه نوید مشاهده
۴ راهنمای ایجاد کلاس مجازی در سامانه نوید مشاهده
۵ راهنمای ایجاد فایل در مخزن سامانه نوید مشاهده
۶ راهنمای کاهش حجم فیلم در نرم افزار Hand Brake مشاهده
۷ راهنمای کار با Adobe Connect مشاهده
۸ فیلم های آموزشی مرتبط با سامانه نوید مشاهده
۹ فیلم های آموزشی مرتبط با یادگیری الکترونیک مشاهده