فهرست

بازدید مسئول بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه از دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جناب آقای دکتر یمین فیروز مسئول بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه در راستای اهداف و ماموریت برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و دانش افزایی و کسب ایده برای اقدامی موثرتر و نزدیک به استاندارد های ملی در زمینه آموزش مجازی به همراه کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری آموزش دانشگاه سرکار خانم آقاتبار و سیدعلی میری رئیس امور اداری دانشکده پیراپزشکی روز شنبه مورخ 23 بهمن ماه 1395 از دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که قطب علمی آموزش پیشرفته الکترونیکی در آموزش پزشکی کشور محسوب می شود بازدید کردند.