فهرست

راه اندازی سامانه لاگ بوک

راه اندازی سامانه لاگ بوک تعدادی از رشته های آموزشی تخصصی (روانپزشکی، زنان و زایمان، بیماریهای کودکان، داخلی، بیهوشی و جراحی)

حسب هماهنگی انجام شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت متبوع در خصوص راه اندازی سامانه لاگ بوک تعدادی از رشته های آموزشی تخصصی (روانپزشکی، زنان و زایمان، بیماریهای کودکان، داخلی، بیهوشی و جراحی)  و همچنین برگزاری کارگاه دو روزه مرتبط در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران، این سامانه با هماهنگی مدیریت تحصیلات تکمیلی و مدیریت آمار و فناروی در دانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی گردید.
شایان ذکر است در حال حاضر سامانه لاگ بوک رشته داخلی، بیهوشی و جراحی عمومی آماده بهره برداری می باشد و دستیاران رشته های مربوطه در حال ثبت لاگ بوک خود می باشند.
ضمناً این مدیریت با هماهنگی واحد IT دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی  جهت آموزش اعضای محترم هیأت علمی و دستیاران نموده است.