بارگزاری
فهرست
دکتر مصطفی جوانیان

دکتر مصطفی جوانیان رئیس کمیته

دکتر موسی یمین فیروز

دکتر موسی یمین فیروز دبیرکمیته

دکتر نوین نیک بخش

دکتر نوین نیک بخش

دکتر محمود حاجی احمدی

دکتر محمود حاجی احمدی عضو کمیته آموزش مجازی

دکتر محمد علی جهانی

دکتر محمد علی جهانی عضو کمیته آموزش مجازی

سرکار خانم فائزه امیری پور

سرکار خانم فائزه امیری پور

سرکار خانم  نسرین نوابی

سرکار خانم نسرین نوابی عضو کمیته آموزش مجازی

سرکار خانم سوهان فرجی

سرکار خانم سوهان فرجی

آقای فرزاد محمدپور

آقای فرزاد محمدپور

سرکار خانم هدی پرویزی

سرکار خانم هدی پرویزی عضو کمیته آموزش مجازی

آقای   سید علی میری

آقای سید علی میری عضو کمیته آموزش مجازی

دکتر سیمین موعودی

دکتر سیمین موعودی عضو کمیته آموزش مجازی

مریم قائمی امیری

مریم قائمی امیری عضو کمیته آموزش مجازی

محبوبه سلطانی

محبوبه سلطانی کارشناس واحد آموزش مجازی